Các phòng chức năng Phòng Tổ chức Cán bộ Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Tổ chức Cán bộ
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Tổ chức Cán bộ
Thứ ba, 13 Tháng 3 2012 15:01

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng quản lý các mặt về công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn vệ sinh lao động, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Công tác tổ chức:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện, tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng phương án, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch đội ngũ cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch được giao;

- Làm đầu mối dự thảo chức năng, nhiệm vụ, đề xuất phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý của cán bộ phụ trách các Khoa, Phòng và tổ chức triển khai thực hiện.

2.2. Công tác quản lý cán bộ:

- Tham mưu giúp Viện trưởng quản lý về tư tưởng, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức;

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, phân công công tác, nâng ngạch, nâng bậc lương, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và từ chức đối với cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Lưu giữ, bảo quản và cập nhật các hồ sơ cán bộ theo đúng quy định của pháp luật.

2.3. Công tác chế độ, chính sách:

Nghiên cứu, quán triệt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Y tế để tham mưu giúp Ban Giám đốc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách lao động, tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, viên chức.

2.4. Công tác quản lý lao động:

Nắm vững tình hình nhân lực, theo dõi chấm công, kỷ luật lao động, đề xuất nội quy cơ quan, soạn thảo hợp đồng lao động và thống kê tình hình nhân lực báo cáo cấp trên theo quy định.

2.5 . Công tác thi đua khen thưởng:

Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác thi đua khen thưởng và là thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện.

2.6. Công tác đào tạo:

Tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch, làm các thủ tục cử cán bộ, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ công tác, ngoại ngữ trong nước và nước ngoài.

2.7. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ:

Tổ chức thực hiện các quy định về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm tra, xác minh, quản lý chặt chẽ hồ sơ cán bộ, viên chức, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn nội bộ cơ quan.

2.8. Công tác quân sự địa phương:

- Tổ chức đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên và thanh niên trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch, biên chế, tổ chức huấn luyện Tự vệ cơ quan, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh trên địa bàn và công tác hậu phương quân đội.

2.9. Tham gia vào một số Hội đồng, tổ chức trong Viện gồm:

- Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Hội đồng Lương, Hội đồng Kỷ luật, Hội đồng tuyển dụng cán bộ, viên chức, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban Bảo vệ chính trị Nội bộ, Thanh tra của Thủ trưởng và một số Hội đồng khác theo yêu cầu của cơ quan;

- Làm đầu mối bảo quản các hiện vật liên quan đến truyền thống hoạt động của Viện và phối hợp với Phòng Khoa học-Đào tạo để xây dựng phòng truyền thống của Viện

2.10. Công tác văn phòng Đảng uỷ:

Giúp Đảng uỷ quản lý con dấu, hồ sơ đảng viên và các tài liệu của Đảng theo đúng quy định, làm báo cáo công tác Đảng cũng như các báo cáo thống kê đảng viên, chuyển sinh hoạt Đảng và lưu trữ công văn đi, đến về công tác Đảng.

2.11. Nhiệm vụ khác:

- Tổ chức quản lý phòng theo ISO/IEC - 17025 và GLP; quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị của phòng; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Nội quy của cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

II. Cơ chế hoạt động và biên chế

1. Lãnh đạo phòng:

Gồm Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng có trình độ đại học trở lên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về mọi hoạt động của Phòng, Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Chuyên viên:

Các chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, được Trưởng phòng giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công.

3. Biên chế:

Phòng Tổ chức Cán bộ được biên chế từ 3- 4 người, có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên và được điều chỉnh theo nhu cầu công tác do Viện trưởng quyết định.

III. Mối quan hệ công tác

1. Mối quan hệ với Ban giám đốc:

Chịu sự quản lý và lãnh đạo toàn diện của Viện trưởng và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước Viện trưởng và pháp luật.

2. Mối quan hệ với các đơn vị và cá nhân trong Viện:

Phòng được chủ động phối hợp và hợp tác với các Phòng chức năng, các Khoa, Trung tâm và cá nhân trong Viện để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.

 

Thư viện video

NIDQC - 50 năm trưởng thành & phát triển
NIDQC - Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập & đón nhận huân chương Độc lập Hạng 3
Lễ tuyên dương gia đình tiêu biểu.
Tấm cám (Nidqc version)
55 năm Y tế VN - Xây dựng & Phát triển

Quảng cáo

--------------------------------------