Danh mục chất chuẩn Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

x 26/12/2019

Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua các hình thức sau:

  • Trực tiếp: Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương (48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà nội).
  •  Đặt hàng: Email: chatchuan.vkn@gmail.com hoặc fax: 024.38266112
  • Bộ phận bán hàng: 024.32669107 - 0988.555.965 (Ms. Thanh).

DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

(Reference Standards Catalog/ National Institute of drug quality control - Vietnam)

Chú ý: Các chất chuẩn có hiệu lực đến thời hạn kiểm tra định kỳ đã công bố. Khi đến hạn đã nêu, chất chuẩn sẽ được kiểm tra chất lượng theo quy định, nếu kết quả đạt yêu cầu, chất chuẩn tiếp tục có hiệu lực đến thời hạn kiểm tra tiếp theo.

TT

No.

Tên chất chuẩn

Reference Standard

Chuẩn DĐVN

Control number

Chuẩn đối chiếu thứ cấp

Control number

Hạn kiểm tra định kỳ

Next retest  

Ghi chú

Notice

1       

4-aminophenol

 

WS.0215052.02

31/12/2019

Hết

 

C.0319052.03

31/12/2021

 

2       

4- phenoxy acetic acid

 

160994

 

Hết hạn SD

3       

5 - fluorouracil

 

0106198

31/12/2020

 

4       

Acetylcystein

0109260

 

31/12/2020

Hết

 

C0219260.02

31/12/2022

 

5       

Acetyltryptophan

 

WS 0109261

31/12/2017

Hết hạn SD

6       

Acid ascorbic

 

WS.0212031.02(05.11)

31/12/2018

Hết

(out of stock)

0316031.03

 

31/12/2022

 

7       

Acid aspartic

 

0100081

31/12/2021

 

 

C0219081.02

31/12/2022

 

8       

Acid chlorogenic

 

E0119356.01

31/12/2021

 

9       

Acid folic

0212044.02

 

31/12/2021

 

10   

Acid glutamic

 

0100073

31/12/2021

 

11   

Acid mefenamic

0102155

 

31/12/2020

 

12   

Acid salicylic

 

0118281.01

31/12/2021

 

13   

Acid tranxenamic

 

0106196

 

Hết

14   

Acyclovir

0105137

 

31/12/2019

Hết

 

C0219137.02

31/12/2022

 

T103121

 

30/09/2018

ARS

(ASEAN RS)

Hết hạn SD

15   

Alanin

 

0100071

31/12/2021

 

16   

Albendazol

 

WS.0316169.03

31/12/2020

Hết

 

C0419169.04

31/12/2022

 

17   

Alendronat natri

 

WS.0115323.01

31/12/2018

Hết

 

0218323.02

32/12/2021

 

18   

Alfuzosin .HCl

 

WS.0107226

31/12/2019

 

19   

Allopurinol

 

WS.0117336.01

31/12/2021

Đổi CoA

(31/12/2019)

20   

Amikacin sulfat

0212204.02

 

31/12/2021

 

21   

Amlodipin besilat 

0312213.02

WS.0212213.02(02.12)

31/12/2018

Hết

0418213.03

 

31/12/2021

 

T117157

 

29/05/2020

ARS

22   

Amodiaquin HCl

0210269.01

 

31/12/2019

 

V114155

 

31/07/2020

ARS

23   

Amoxycilin trihydrat

V309014

 

17/07/2018

Hết

0915017.03

 

31/12/2018

Hết

1017017.03

 

31/12/2019

Hết

1117017.04

 

31/12/2020

 

C1219017.05

 

31/12/2022

Mới

24   

Ampicilin trihydrat

1500006

 

31/12/2018

Hết

 

1604006

31/12/2018

Hết

1718006.02

 

31/12/2021

 

25   

Ampicilin natri

V106133

 

18/12/2018

ARS

Hết hạn SD

26   

Anastrozol

 

WS.0113297.01

31/12/2020

 

27   

Arginin

 

0100077

31/12/2018

Hết

 

WS.0218077.02

31/12/2021

 

28   

Arginin HCl

 

0100075

31/12/2018

Hết

 

WS.0217075.02

31/12/2020

 

29   

Artemether  

0212184.02

 

31/12/2018

Hết

0315184.03

 

31/12/2021

Đổi CoA

(30/10/18)

30   

Artemisinin

0108009A

 

31/12/2019

 

V108143

 

31/12/2019

ARS

31   

Artenimol

 

WS.0414136.01

Chuẩn định tính

(for indentification)

32   

Artesunat

0209012

 

31/12/2018

Hết

0313012.04

 

31/12/2022

 

33   

Atenolol

0102093

 

31/12/2021

Đổi CoA

(28/12/2018)

M213108

 

09/11/2020

ARS

34   

Atorvastatin calcium

 

WS.0208225

31/12/2017

Hết

35   

Azithromycin

0213183.02

 

31/12/2019

Hết

 

0318183.03

31/12/2021

 

36   

Benzathyl bezylpenicilin

 

WS.0108245

31/12/2018

Hết hạn SD

37   

Berberin HCl

 

WS.0215168.02

31/12/2018

Hết

 

WS.0317168.03

31/12/2020

 

38   

Betamethason

0214124.01

 

31/12/2020

 

V106134

 

17/07/2018

ARS

Hết hạn SD

39   

Betamethason dipropionat

0107216

 

31/12/2020

 

40   

Betamethason valerat

0103125

 

31/12/2021

Đổi CoA 31.10.18

41   

Benzalkonium clorid

 

WS.0116327.01

31/12/2019

 

42   

Bisacodyl

0102147

 

31/12/2019

 

P109145

 

06/10/2019

ARS

43   

Bromhexin HCl

 

WS.0110273.01

31/12/2019

Hết

T110150

 

11/11/2019

ARS

0217273.02

 

31/12/2020

 

44   

Cafein khan

0100099

 

31/12/2018

Hết

 

WS.0213099.02

31/12/2019

Hết

0316099.03

 

31/12/2019

Hết

 

0418099.04

31/12/2021

 

45   

Cafein MP

 

HC.0215210

31/12/2018

Hết

 

HC.0217210.02

31/12/2020

 

46   

Calcium D - pantothenat

0209088

 

31/12/2021

 

47   

Camphor

 

WS.0116326.01

31/12/2018

Hết

48   

Carbamazepin

 

WS.0115318.01

31/12/2021

 

49   

Capecitabin

 

WS.0113296.01

31/12/2022

Đổi CoA

(04/12/2019)

50   

Captopril

 

C0119352.01

31/12/2021

 

51   

Cefaclor

0415042.02

 

 

Hủy lô

(invalide)

 

WS.0517042.03

31/12/2020

 

52   

Cefadroxil monohydrat

0212190.02

 

31/12/2018

Hết hạn SD

0317190.03

 

31/12/2020

 

53   

Cefamandol nafat

0214231.02

 

31/12/2021

Đổi CoA

(11/07/2019)

54   

Cefdinir

 

WS.0216305.02

31/12/2021

 

55   

Cefixim

0314192.03

 

31/12/2017

Hết

V115156

 

25/06/2021

ARS

56   

Cefoperazon

 

C0119349.01

31/12/2022

 

57   

Cefotaxim Natri

0410043.02

 

 

Hủy lô

(20/08/2019)

0514043.03

 

 

Hủy lô

 

C0619043.04

31/12/2022

 

58   

Cefoxitin natri

 

WS.0107233

31/12/2019

 

59   

Cefpirom SO4

 

WS.0111286.01

31/12/2019

Hủy lô

(06/12/2019)

60   

Cefpodoxim proxetil

0315266.03

 

31/12/2018

Hết

 

WS.0417266.04

31/12/2020

Hết

61   

Ceftazidim

 

WS.0212232.01

31/12/2018

Hết

 

WS.0216232.02

31/12/2020

 

62   

Ceftizoxim natri

 

WS.0216282.02

31/12/2021

 

63   

Ceftriaxon natri

0100097A

 

31/12/2021

 

64   

Cefuroxim axetil

0316167.03

 

31/12/2020

 

C0419167.04

 

31/12/2022

 

65   

Cefuroxim natri

0315175.02

 

31/12/2017

Hết

 

C0419175.03

31/12/2022

 

66   

Cephalexin

0509016

 

31/12/2018

Hết

0615016.03

 

31/06/2018

Hết

T206042a

 

08/03/2019

ARS

0718016.04

 

31/12/2021

 

67   

Cetirizin HCl

0114310.01

 

31/12/2021

 

68   

Chloroxazon

 

0106195

 

Hết hạn SD

69   

Cilastatin natri

 

WS.0114307.01

31/12/2020

Đổi CoA 28/12/2018

70   

Cimetidin

0411046.02

 

31/12/2020

Hết

M213066

 

01/10/2022

ARS

0517046.03

 

31/12/2020

 

71   

Cinnarizin

 

0103171

31/12/2019

 

72   

Ciprofloxacin HCl 

0315029.03

 

31/12/2021

Hết

C0419029.04

 

31/12/2022

 

73   

Cisplatin

 

0103057

31/12/2015

Hết hạn SD

74   

Citicolin natri

 

WS.0318298.03

 

Hủy lô

03/04/2019

75   

Clarithromycin

0313179.03

 

31/12/2021

 

C0419179.04

 

31/12/2022

 

P113153

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

76   

Clavulanat kali

 

WS.0415251.02

 

Hủy lô

77   

Clindamycin hydroclorid

0515098.03

 

31/12/2020

 

78   

Clindamycin phosphat 

 

WS.0213205.03

 

Hủy lô

(23/04/2019)

79   

Clobetasol propionat

 

WS. 0212170.02(07.12)

31/12/2020

Đổi CoA

80   

Clopidogrel bisulfat

0317247.03

 

31/12/2020

 

81   

Clomifen citrat

 

WS.0111277.01

31/12/2020

 

82   

Cloramphenicol

0308004

 

31/12/2018

Hết hạn SD

S315003

 

28/05/2018

Hết

 

WS.0418004.03

31/12/2021

 

83   

Cloroquin PO4

0213161.02

 

 

Hủy lô

84   

Clorpheniramin maleat

 

WS.0317032.03

31/12/2020

Hết

 

WS.0418032.03

31/12/2021

 

85   

Clorpromazin HCl

 

WS. 0108215

31/12/2020

 

86   

Clotrimazol 

0110271.01

 

31/12/2020

 

87   

Clotrimazol tạp A

0116330.01

 

31/12/2021

 

88   

Cloxacilin natri

 

 WS.0214135.02

31/12/2017

Hết

 

WS.0318135.03

31/12/2021

 

89   

Cortison acetat

0103092

 

31/12/2018

Hết hạn SD

90   

Curcumin

 

WS.0118341.01

31/12/2020

 

91   

Cyanocobalamin

 

WS.0215034.02

31/12/2018

Hết

 

WS.0318034.03

31/12/2020

 

92   

Cyanoguanidin

(Tạp A của Metformin HCl)

 

WS.0117332.01

31/12/2019

 

93   

Cyclophosphamid

 

0106180

31/12/2015

Hết hạn SD

94   

Cyproheptandin. HCl

0102126

 

31/12/2019

 

95   

Cystin

 

0100082

31/12/2021

 

96   

Dexamethason

0197025

 

31/12/2019

Hết

 

WS.0217025.02

31/12/2020

 

97   

Dexamethason acetat

0200014

 

31/12/2020

 

98   

Dexamethason natri phosphat

0198030

 

31/12/2019

Hết

 

WS.0218030.02

 

Hủy lô

 

C0319030.03

31/12/2021

 

99   

Dextromethorphan HBr

 

WS.0313059.02

31/12/2019

Hết

0417059.03

 

31/12/2020

 

100             

Diazepam

0199036

 

31/12/2021

 

101             

Diclofenac Natri

0413047.03

 

31/12/2019

Hết

V214067

 

31/07/2020

ARS

0517047.04

 

31/12/2020

Hết

C0619047.05

 

31/12/2022

 

102             

Diclofenac tạp A

(N - (2,6 - Dichlorophenyl) indolin-2-on)

 

C0119355.01

31/12/2020

 

103             

Dicloxacilin Natri

0101113

 

 

Hết hạn SD

104             

Didanosin

 

WS.0109258

31/12/2017

Hết hạn SD

105             

Diethylcarbamazin Citrat

 

WS.0110272.01

31/12/2022

 

106             

Digitoxin

 

0199061

31/12/2021

 

107             

Digoxin

 

0199062

 

Hết

108             

Diltiazem HCl

 

WS. 0108218

31/12/2020

 

T108140

 

16/09/2017

ARS

Hết hạn SD

109             

Diphenhydramin HCl

0101120

 

31/12/2022

 

T414021

 

05/04/2021

ARS

110             

Dipyridamol

0102127

 

31/12/2019

 

111             

DL-alpha tocoferyl acetat

 

WS.0514090.02

31/12/2018

Hết

 

0618090.03

31/12/2021

 

112             

Doxazosin Mesilat

 

WS.0108255

31/12/2021

 

113             

Doxycylin HCl                

0511035.03

 

31/12/2020

 

114             

Efavirenz

0210268.01

 

31/12/2022

Đổi CoA

(27/11/2019)

115             

Emtricitabin

 

WS.0111274.01

31/12/2017

Hết hạn SD

116             

Enalapril maleat

0108237

 

31/12/2018

Hết

V216111

 

07/10/2022

ARS

117             

Erythromycin

0316008.02

 

31/12/2020

Đổi CoA

(03/06/2019)

118             

Erythromycin stearat

 

WS.0612007.02

31/12/2018

Hết

 

WS.0717007.03

31/12/2021

Đổi CoA

(03/06/2019)

119             

Esomeprazol natri

0114302.01

 

31/12/2019

 

120             

Epinephrin bitartrat

 

WS.0115316.01

31/12/2020

Hết

121             

Ethambutol HCl

 

0105188

31/12/2022

Đổi CoA

(10/07/2019)

0212188.02

 

31/12/2022

Đổi CoA

(10/07/2019)

122             

Ethinylestradiol

0107164

 

31/12/2017

Hết

 

0218164.02

31/12/2021

 

123             

Eucalyptol

 

WS.0115319.01

31/12/2021

 

124             

Famotidin

0214102.02

 

31/12/2021

Đổi CoA

(28/11/2018)

125             

Febuxostat

 

WS.0115328.01

31/12/2020

 

 

C0219328.02

31/12/2022

Mới

126             

Felodipin

 

WS.0107222

31/12/2021

 

127             

Fenofibrat

0113295.01

 

31/12/2019

 

128             

Fexofenadin hydroclorid

0114301.01

 

31/12/2021

 

129             

Flucloxacilin Natri

0101114

 

31/12/2019

 

130             

Fluconazol

 

WS.0108246

31/12/2017

Hết

131             

Fluocinolon acetonid

0299049

0199049

 

31/12/2019

31/12/2019

 

132             

Furosemid

0103128

 

31/12/2022

 

133             

Gabapentin

 

0106197

31/12/2017

Hết

 

C0219197.02

31/12/2022

 

134             

Gentamycin sulfat

0716011.03

 

31/12/2020

 

135             

Glibenclamid

0103129

 

31/12/2022

 

I210093

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

136             

Gliclazid

 

WS.0215187.01

31/12/2018

Hết hạn SD

 

C0319187.02

31/12/2022

 

137             

Glimepirid

0115320.01

 

31/12/2021

 

138             

Glipizid

0107207

 

31/12/2020

 

139             

Glucosamin HCl

 

WS.0214202.02

31/12/2021

Đổi CoA (30.10.18)

C0319202.03

 

31/12/2022

 

140             

Glycin

 

0100068

31/12/2021

 

141             

Guaifenesin

 

WS.0212181.02

31/12/2021

 

142             

Hapoperidol

0108241

 

31/12/2021

 

143             

Histidin

 

0100064

31/12/2021

 

144             

Histidin HCl

 

0100065

31/12/2021

 

145             

Hydrochlorothiazid

0114308.01

 

31/12/2021

 

C0219308.02

 

31/12/2022

 

146             

Hydrocortison acetat

0198038

 

31/12/2022

 

147             

Hydroquinon

M117158

 

27/11/2020

ARS

148             

Hyoscin butylbromid

0101115

 

31/12/2018

Hết

 

C0219115.02

31/12/2022

Mới

149             

Ibuprofen

0103130

 

31/12/2019

Hết

T115116

 

29/05/2018

ARS

Hết hạn SD

0216130.02

 

31/12/2021

 

150             

Imipenem

0114309.01

 

 

Hủy lô

(29/05/2018)

151             

Indapamid

 

WS.0108244

31/12/2020

 

152             

Indomethacin

0203094

 

31/12/2022

Đổi CoA

(19/04/2019)

153             

Irbesartan

 

WS.0215223.02

31/12/2021

 

154             

Isoleucin

 

0100076

31/12/2021

 

155             

Isoniazid

0316054.02

 

31/12/2022

 

156             

Isorhamnetin

 

E0119354.01

31/12/2021

 

157             

Isosorbid mononitrat

 

WS.0107224

31/12/2022

Đổi CoA

(16/08/2019)

158             

Kali bicromat

 

HC.0107236

31/12/2022

 

159             

Kaempferol

 

C0119353.01

31/12/2021

Mới

160             

Ketoconazol

0104053

 

31/12/2020

Hết

 

C0219053.02

31/12/2022

 

161             

Ketoprofen

0105178

 

31/12/2022

 

162             

Lamivudin

0312146.03

 

31/12/2021

 

163             

Lansoprazol

0218203.02

 

31/12/2021

 

164             

Leucin

 

0100080

31/12/2021

 

165             

Levofloxacin

0113294.01

 

31/12/2019

 

 

C0219294.02

31/12/2022

 

166             

Levonogestrel

0214214.02

 

31/12/2021

 

167             

Levothyroxin natri

 

WS.0114312.01

31/12/2020

Đổi CoA

(12/2017)

168             

Lidocain .HCl

0101123

 

31/12/2021

Hết

T208053

 

15/01/2018

ARS

Hết hạn SD

169             

Lincomycin HCl

0311013.02

 

31/12/2020

Hết

0417013.03

 

31/12/2020

 

170             

Lisinopril

 

WS.0118343.01

31/12/2020

 

171             

L-Ornithin-L-Aspartat

 

WS.0116338.01

31/12/2021

 

172             

Loperamid

0203134

 

31/12/2017

Hết

173             

Loratadin

0108242

 

31/12/2021

Đổi CoA

 

0218242.02

31/12/2021

 

174             

Losartan kali

 

WS.0117340.01

31/12/2022

 

175             

Loxoprofen natri hydrat

 

C0119351.01

31/12/2020

 

176             

Lumefantrin

0312276.02

 

31/12/2018

Hết

V113154

 

31/07/2020

ARS

0417276.03

 

31/12/2020

 

177             

Lysin acetat

 

0100079

31/12/2021

 

178             

Lysin HCl

 

WS.0214078.02

31/12/2021

 

179             

Mangiferin

 

WS.0111280.01

31/12/2020

 

180             

Mebendazol

0314103.02

 

31/12/2020

 

T207083

 

31/01/2020

ARS

181             

Mefloquin HCl

0211045.02

 

31/12/2020

Đổi CoA

(04/05/2018)

182             

Meloxicam

0209243

 

31/12/2021

Hết

 

WS.0318243.02

31/12/2021

 

183             

Meloxicam Tạp B (2-Amino-5-methylthiazol)

 

WS.0117339.01

31/12/2022

 

184             

Moxifloxacin HCl

0118346.01

 

31/12/2021

 

185             

Menthol

 

WS.0116325.01

31/12/2021

 

186             

Metformin HCl

0215208.02

 

31/12/2021

 

I113120

 

05/04/2019

ARS

187             

Methadon HCl

 

WS.0111287.01(12.11)

31/12/2020

 

188             

Methimazol

 

WS.0114304.01

31/12/2021

Thay đổi nhãn lọ

28/05/19

189             

Methionin

 

0100067

31/12/2020

 

190             

Methyldopa

0102131

 

31/21/2019

 

191             

2–Methyl-4-nitroimidazol

(Tạp A của Metronidazol theo BP, tạp A của Tinidazol theo USP)

 

WS.0117342.01

31/12/2022

 

192             

Methylparaben

0316108.03

 

31/12/2021

Hết

 

C0419108.04

31/12/2022

 

193             

Methylparaben MP

 

HC.0315211

31/12/2018

Hết

 

HC.0217211.02

31/12/2020

 

194             

Methylprednisolon

0104177

 

31/12/2021

Hết

V106138

 

17/07/2018

ARS

Hết hạn SD

C0219177.02

 

31/12/2022

 

195             

Methyl salicylat

 

WS.0115324.01

31/12/2019

Hết

 

C0219324.02

31/12/2022

 

196             

Metoprolol tartrat

 

WS.0215228.01

31/12/2021

 

P110149

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

197             

Metronidazol

0416051.04

 

31/12/2019

Hết

C0519051.05

 

31/12/2022

 

198             

Mifepriston

0214256.02

 

31/12/2020

Hết

0318256.03

 

31/12/2021

 

199             

Morphin HCl

 

0101116

 

 

200             

Naphazolin nitrat

 

0104153

31/12/2022

 

201             

Narcotin

 

0101117

 

 

202             

Naproxen natri

M113152

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

203             

Natri benzoat

 

WS.0115314.01

31/12/2021

 

 

C0219314.02

31/12/2022

 

204             

Neomycin sulfat

0413015.02

 

31/12/2019

Hết

0518015.03

 

31/12/2021

 

205             

Nevirapin Khan

0213263.02

 

31/12/2019

 

 

WS.0109263

31/12/2021

Đổi CoA

(27/08/2018)

206             

Nicotinamid

0412028.02

 

31/12/2021

Hết

V106130

 

17/07/2018

ARS

Hết hạn SD

 

C0519028.03

31/12/2022

 

207             

Nifedipin

 

WS.0216200.02

31/12/2019

Hết

 

C0319200.03

31/12/2022

 

208             

Nimesulid

 

0106194

31/12/2017

Hết hạn SD

209             

Nimodipin

 

WS.0113293.01

31/12/2022

 

210             

Nitroglycerin diluted

 

WS.0214250.01

31/12/2021

 

211             

Norepinephrin bitartrat

 

WS.0115315.01

31/12/2021

Hết

212             

Norfloxacin

0208148

 

Hủy lô

 

213             

Nystatin

0195022

 

31/12/2017

Hết

214             

Ondansetron HCl

 

WS.0115311.01

31/12/2018

Hết

0215311.01

 

31/12/2020

 

215             

Omeprazol

0315199.03

 

31/12/2020

Hết

 

WS.0417199.04

31/12/2020

Hết

0518199.04

 

31/12/2021

 

216             

Ofloxacin

0417087.03

 

31/12/2020

 

217             

Oseltamivir phosphat

0206193

 

31/12/2020

 

218             

Ouabain

0297010

 

31/12/2022

Đổi CoA

(05/06/2019)

219             

Oxethazain

 

0102139

31/12/2018

Hết hạn SD

220             

Oxymethazolin

 

WS.0210142.02

31/12/2019

 

221             

Oxytetracyclin dihydrat

0208020

 

31/12/2020

Đổi CoA

(27/12/2018)

222             

Oxytoxin

 

WS.0515201.04

Hủy lô

 

 

WS.0616201.05

31/08/2018

Hết hạn SD

223             

Pantoprazol natri

0114306.01

 

31/12/2021

 

224             

Palmatin hydroclorid

 

WS.0115313.01

31/12/2020

 

225             

Papaverin HCl

0102151

 

31/12/2022

 

226             

Paracetamol

0415019.04

 

31/12/2018

Hết

0518019.05

 

31/12/2021

 

C0619019.06

 

31/12/2022

 

227             

Pefloxacin mesilat

 

WS.0114303.01

31/12/2018

Hết

228             

Penicilin G K

0215001.02

 

 

Hủy lô

229             

Penicilin G Na

0215072.01

 

 

Hủy lô

230             

Penicilin V.K  

0813005.02

 

31/12/2019

Hết

0917005.03

 

31/12/2022

 

231             

Perindopril tert-butylamin

 

0418253.02

31/12/2021

 

232             

Phenobarbital       

 

WS.0214189.01

31/12/2021

 

233             

Phenyl alanin

 

0100070

31/12/2021

 

234             

 Phenylpropanolamin HCl

0201056

 

 

 

235             

 Pioglitazon HCl

 

WS.0108254

31/12/2017

Hết hạn SD

236             

Piperacillin Na

 

WS. 0214275.01

 

Hủy lô

237             

Piperaquin PO4

 

WS.0109262

31/12/2017

Hết

238             

Piracetam

 

WS.0113291.01

31/12/2019

Hết

0217291.02

 

31/12/2021

 

239             

Piroxicam

0102132

 

31/12/2022

 

240             

Pitofenon

 

0199055

 

Hết

241             

Polymycin B sulfat

0109240

 

 

Ngừng SD (từ 16/08/18)

242             

Praziquantel

 

WS.0215166.01

31/12/2021

 

I216072

 

30/08/2021

ARS

243             

Prednisolon

0296024

 

31/12/2018

Hết

M206011

 

31/05/2021

ARS

 

0218024.02

31/12/2021

 

244             

Prednison

 

WS.0107235

31/12/2018

Hết

 

WS.0217235.02

31/12/2020

 

S209010

 

01/9/2019

ARS - Hết

245             

Prednison acetat

0102149

 

31/12/2019

 

246             

Pregnenolon

 

0101122

31/12/2019

 

247             

Pregnenolon acetat

 

WS.0110270.01

31/12/2019

 

248             

Perindopril terbutylamin

 

WS.0316253.01

31/12/2019

 

249             

Primaquin PO4

 

WS.0111279.01

31/12/2020

 

0213279.02

 

31/12/2022

 

250             

Progesteron

0102104

 

31/12/2019

 

251             

Prolin

 

0100083

31/12/2021

 

252             

 Promethazin HCl

0204085

 

31/12/2017

Hết hạn SD

S210095

 

31/12/2016

ARS

Hết hạn SD

253             

Propylparaben

0102138

 

31/12/2018

Hết

 

WS.0217138.02

31/12/2020

Hết

 

C0319138.03

31/12/2022

 

254             

Propylparaben MP

 

HC.0215212

31/12/2018

Hết

 

HC.0217212.02

31/12/2020

 

255             

Propylthiouracil

 

WS.0108107

31/12/2017

Hết hạn SD

256             

Pyrantel pamoat

 

0105191

31/12/2017

Hết hạn SD

257             

Pyrazinamid

0212154.02

 

31/12/2021

Hết

 

C0319154.03

31/12/2022

 

258             

Pyridoxin HCl

M214096

 

26/12/2021

ARS

0517027.03

 

31/12/2020

 

259             

Pyrimethamin

0111278.01

 

31/12/2020

 

260             

Quinin hydroclorid

0112290.01

 

31/12/2021

 

261             

Quercetin

0216322.02

 

31/12/2021

Hết

 

E0319322.03

31/12/2020

 

262             

Ranitidin HCl

0101089

 

31/12/2021

Đổi CoA

(11/06/2019)

263             

Riboflavin

0310023.02

 

 

Tạm dừng sử dụng

(07/10/2019)

Hủy lô

(29/11/2019)

 

C0420023.03

31/12/2023

Mới

264             

Riboflavin NaPO4

 

WS.0110267.01

Hủy lô

 

 

C0219267.02

31/12/2021

 

265             

Rifampicin

0413018.03

 

Hủy lô

 

0516018.04

 

 

Tạm dừng sử dụng

(12/11/2019)

Hủy lô

(29/11/2019)

266             

Rosiglitazon maleat

 

WS. 0107219

31/12/2019

 

267             

Rotundin

 

WS.0203141

19/02/2016

Đổi COA

 

WS.0316141.01

31/12/2021

 

268             

Roxithromycin

0108238

 

31/12/2020

Đổi COA

269             

Salbutamol sulphat

0101119

 

31/12/2020

 

270             

Serin

 

0100091

31/12/2021

 

271             

Sildenafil citrat

 

WS.0214265.02

31/12/2018

Hết

 

WS.0316265.03

31/12/2019

Hết

 

C0419265.04

31/12/2022

 

272             

Silybin

0116334.01

 

31/12/2022

Đổi CoA

(28/02/2019)

273             

Simvastatin             

0210182.02

 

31/12/2020

 

274             

Spactein sulfat

 

0103157

31/12/2019

 

275             

Spiramycin

0515048.02

 

31/12/2018

Hết hạn SD

 

M0619048.03

31/12/2021

Mới

276             

Stavudin

 

WS.0109259

31/12/2020

 

0212259.02

 

31/12/2021

 

277             

Streptomycin sulphat

0298003

 

31/12/2018

Hết

278             

Sucrose

 

HC.0215220

31/12/2018

Hết

 

HC.0316220.02

31/12/2019

Hết

 

HC.0418220.02

31/12/2021

 

279             

Sulbactam

 

0118348.01

31/12/2021

 

280             

Sulbactam Natri

0103159

 

31/12/2017

Hết

281             

Sulfadoxin

0103158

 

31/12/2019

 

282             

Sulfaguanidin

 

0100111

31/12/2019

 

283             

Sulfamethoxazol

0107110

 

31/12/2018

Hết

0317110.02

 

31/12/2020

 

284             

Sulfamethoxypyridazin

 

0103165

 

Hết hạn SD

285             

Sulpirid

 

WS.0112285.01(05.12)

31/12/2018

Hết hạn SD

 

0218285.02

31/12/2021

 

286             

Sultamicilin tosilat

 

0103172

 

Hết

287             

Tadalafil

 

WS.0215264.02

31/12/2022

 

288             

Tazobactam Na

 

WS.0111284.01

31/12/2022

Đổi CoA

(28/02/2019)

289             

Tenofovir Disoproxil Fumarate

0213257.02

 

31/12/2019

 

290             

Terbutalin sulfate

 

WS. 0109227

31/12/2020

 

291             

Terfenadin

0102152

 

31/12/2019

 

292             

Telmisartan

 

WS.0116329.01

31/12/2019

 

C0219329.02

 

31/12/2022

 

293             

Terpin hydrat

 

WS.0217058.02

31/12/2020

 

294             

Tetracyclin HCl 

0411002.02

 

31/12/2019

Hết

0518002.03

 

31/12/2021

 

295             

Theophylin

0101105

 

31/12/2021

 

296             

Thiamin HCl   

0309026

0297026

31/12/2020

Hết

 

0418026.03

31/12/2021

 

297             

Thiamin nitrat

0415039.03

 

31/12/2021

 

 

C0519039.04

31/12/2022

 

298             

Threonin

 

0100074

31/12/2021

 

299             

Tibolone

 

WS.0112288.01(06.12)

31/12/2018

Hết hạn SD

300             

Tobramycin

0315176.03

 

31/12/2022

 

301             

Tolbutamid

0102133

 

 

Hết hạn SD

302             

Triamcinolon acetonid

 

WS.0116086.01

31/12/2022

 

303             

Trimeprazin tartrat

(Alimemazin tartrat)

 

0100084

31/12/2018

Hết hạn SD

304             

Trimethorprim

0313109.02

 

31/12/2019

Hết

0418109.03

 

31/12/2021

 

305             

Tris(hydroxymethyl)

aminomethan

 

HC.0107209

31/12/2019

Hết

 

HC.0218209.02

31/12/2021

 

306             

Tryptophan

 

0100060

31/03/2018

Đổi COA

 

WS.0215060.01

31/12/2020

 

307             

Tyrosin

 

0100066

31/12/2018

Hết

308             

Valin

 

0100069

31/12/2021

 

309             

Valsartan

 

WS.0116335.01

31/12/2019

Hết

 

WS.0218335.02

31/12/2021

 

310             

Vancomycin

0107206

 

31/12/2018

Hết hạn SD

311             

Venlafaxin HCl

 

WS. 0107229

31/12/2019

 

312             

Vinpocetin

 

WS.0215239.02

31/12/2018

Hết hạn SD

 

C0319239.03

31/12/2022

 

313             

Vitamin A palmitat

 

WS.0416185.02

31/12/2020

Hết

 

C0519185.03

31/12/2021

Mới

314             

Xylometazolin HCl

 

WS.0113292.01

31/12/2019

Hết

 

C0219292.02

31/12/2022

 

315             

Zidovudin

0210143.02

 

31/12/2022

 

 

Chuẩn đề tài

316             

Acid Chlorogenic

 

KC.10.16-04.01

 

Hết

317             

Conessin

 

KC.10.16-04.02

 

 

318             

Holothurin B

 

KC.10.16-04.03

 

 

319             

Keampferol

 

KC.10.16-04.04

 

Hết

320             

Linarin

 

KC.10.16-04.05

 

 

321             

Malloapeita B

 

KC.10.16-04.06

 

 

322             

Myricetin

 

KC.10.16-04.07

 

 

323             

Nuciferin

 

KC.10.16-04.08

 

 

324             

 Phyllanthin

 

KC.10.16-04.09

 

Hết

325             

Silybin

 

KC.10.16-04.10

 

Hết

 

Các dung dịch chuẩn độ và dung dịch đệm chuẩn

 

326             

Kali thiocyanat 0,1 N

 

CĐ.071016.02

 

 

CĐ.081016.02

 

 

327             

Kali permanganate 0,1 N

 

CĐ.010911

 

 

328             

Kali iodat 0,1 N

 

CĐ.010710

 

Hết

CĐ.021010

 

 

329             

Acid hydrocloric 0,1 N

 

CĐ.041001

 

Hết

CĐ.051001

 

Hết

CĐ.061601

 

 

330             

Acid sulphuric 0,1 N

 

200301

 

 

160301

 

 

150502

 

Hủy lô

331             

Bạc nitrat 0,1 N

 

CĐ.021106.03

 

 

332             

Natri nitrit 0,1 M

 

CĐ.020917

 

 

333             

Kali dicromat 0,1 N

 

CĐ.010708

 

 

334             

Magnesi clorid 0,05 M

 

160904

 

 

335             

Magnesi sulfat 0,05 M

 

 

 

Hết

336             

Natri carbonat 0,1 N

 

100804

 

 

337             

Natri clorid 0,1 N

 

191194

 

Hết

338             

Trilon B 0,05 M

 

CĐ.041507

 

Hết

CĐ.051707

 

 

339             

Natri thiosulfat 0,1 N

 

CĐ.021019

 

Hết

CĐ.031721.02

 

 

340             

Đệm chuẩn pH 1,68

 

CĐ.011323.01

31/12/2021

 

341             

Đệm chuẩn pH 4,0

 

CĐ.010920

31/12/2017

Hết

CĐ.021608.02

31/12/2020

 

342             

Đệm chuẩn pH 6,88

 

CĐ.041409.02

31/12/2020

Hết

 

Ca051909.02

31/12/2021

 

343             

Đệm chuẩn pH 9,22

 

CĐ.010922

31/12/2021

 

       

Trân trọng thông báo!

**********