2- Amino-5-methylthiazol WS.0117339.01

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Meloxicam tạp B / 2- Amino-5-methylthiazole
Loại chuẩn Chuẩn Đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 30mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2022
Số kiểm soát: WS.0117339.01
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 18/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính:
Giá bán: 600,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu