Bạch hoa xà thiệt thảo

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Bạch hoa xà thiệt thảo / Herba Hedyotis diffusae
Loại chuẩn DĐVN
Qui cách đóng gói: 10 g/gói
Ngày tái kiểm tra: 30/10/2020
Số kiểm soát: CC 0118 092.01 CV 0218 092.01
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: gói
Giá bán: 280,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu