cafein MP HC.0217210.02

Tên Việt Nam / Tên quốc tế cafein MP / Caffeine melting point
Loại chuẩn chuẩn đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 50 mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2020
Số kiểm soát: HC.0217210.02
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 04/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu