Captopril C0119352.01

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Captopril / Captopril
Loại chuẩn Chuẩn đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 200 mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2021
Số kiểm soát: C0119352.01
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 04/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu