Danh sách các phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học

x 12/02/2020

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính gửi tới quí khách hàng danh sách các phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học được thực hiện tại Viện. Quí khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ:

           + Phòng kế hoạch tổng hợp – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Địa chỉ: 48 – Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

           + Trung tâm đánh giá tương đương sinh học – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Địa chỉ: Ngõ 157, phố Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

           + Email: tranhoangds@yahoo.com/ bedocument@gmail.com

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

STT

Tên hoạt chất

Phương pháp

Chuẩn nội

1

Amoxicillin

HPLC, UV

Cefadroxil

2

Amoxicillin + clavulanat

LCMS

Ampicillin

3

Amlodipin

LCMS

Felodipin

4

Azithromycin

LCMS

Roxythromycin

5

Acid fenofibric

HPLC, UV

Atorvastatin

6

Acyclovir

LCMS

Zidovudin

7

Acyclovir

HPLC, UV

Không có

8

Amlopdipin + Atorvastatin

LCMS

Glipizid

9

Acid valproic

LCMS

Methyl paraben

10

Atorvastatin + chất chuyển hóa

LCMS

Glibenclamid

11

Carbamazepin

HPLC, UV

Propyl paraben

12

Cilostazol

HPLC, UV

Diazepam

13

Ciprofloxacin

HPLC, UV

Cefuroxim

14

Clopidogrel

LCMS

Glibenclamid

15

Celecoxib

HPLC, UV

Felodipin

16

Cefpodoxim

HPLC, UV

Không có

17

Clarithromycin

LCMS

Roxythromycin

18

Cefuroxim

HPLC, UV

Acetanilid

19

Cefixim

HPLC, UV

Không có

20

Cefaclor

HPLC, UV

Cefradin

21

Cephalexin

HPLC

Cefaclor

22

Diltiazem

LCMS

Felodipin

23

Doxazosin

HPLC, RF

Propranolol

24

Domperidon

LCMS

Diphenhydramin

25

Diclofenac

HPLC, UV

Ketoprofen

26

Ethambutol

LCMS

Salbutamol

27

Enalapril

LCMS

Perindopril tert-butylamin

28

Fluconazol

HPLC, UV

Zidovudin

29

Felodipin

LCMS

Glibenclamid

30

Gabapentin

LCMS

Acyclovir

31

Gliclazid

HPLC, UV

Glibenclamid

32

Glimepirid

LCMS

Glipizid

33

Glipizid

LCMS

Glimepirid

34

Indapamid

LCMS

Cloramphenicol

35

Irbesartan

HPLC, RF

Losartan

36

Isosorbid mononitrat

LCMS

Cloramphenicol

37

Lamivudin

HPLC, UV

Zidovudin

38

Losartan + Los.carboxylic

LCMS

Irbesartan

39

Levetiracetam

HPLC, UV

Paracetamol

40

Metformin

HPLC, UV

Không có

41

Meloxicam

LCMS

Glibenclamid

42

Meloxicam

HPLC, UV

Piroxicam

43

Metoprolol

HPLC, RF

Methyl paraben

44

Metformin + Glibenclamid

LCMS

Glimepirid,

45

Metformin + Glimepirid

LCMS

Glibenclamid

46

Methyl prednisolon

LCMS

Prednisolon

47

Nifedipin

LCMS

Glibenclamid

48

Olanzapin

LCMS

Clopromazin

49

Omeprazol

HPLC, UV

Lansoprazol

50

Paracetamol

HPLC, UV

Caffein

51

Piracetam

LCMS

Metformin

52

Pantoprazol

HPLC, UV

Lansoprazol

53

Rifampicin

HPLC, UV

Dipyridamol

54

Risperidon

LCMS

Clorpromazin

55

Rifampicin+INH+PZA

LCMS

Diltiazem

56

Rifampicin+INH+PZA+EMB+AcINH

LCMS

Diltiazem

57

Rebamipid

LCMS

Glibenclamid

58

Trimetazidin

LCMS

Diltiazem

59

Telmisartan

LCMS

Irbesartan

60

Venlafaxin

LCMS

Clopromazin

61

Lisinopril

LCMS

Gabapentin

62

Imidapril

LCMS

Enalapril

63

Fexofenadin

LCMS

Diphenhydramin

64

Glibenclamid

LCMS

Glimepirid

65

Cefditoren

LCMS

Cefotaxim

66

Cefidinir

HPLC

Ciprofloxacin

67

Esomeprazol

HPLC

Lansoprazol

68

Rosuvastatin

LCMS

Glibenclamid

69

Cefditoren

HPLC

Hydroclorothiazid

70

Indapamid/máu

LCMS

Cloramphenicol

71

Tenofovir

LCMS

Acyclovir

72

Nebivolol

LCMS

Diltiazem

73

Vidagliptin

LCMS

Carbamazepin

74

Quetiapin

LCMS

Carbamazepin

75

Entecavir

LCMS

Acyclovir

76

Sitagliptin

LCMS

Carbamazepin

77

Sitagliptin+Metformin

LCMS

Lisinopril

78

Lornoxicam

LCMS

Meloxicam

79

Amlodipin+Losartan+ Los.carboxylic

LCMS

Diltiazem+Telmisartan