Doxazosin mesilat WS.0108255

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Doxazosin mesilat / Doxazosin mesilate
Loại chuẩn Chuẩn Đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 200mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2021
Số kiểm soát: WS.0108255
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 11/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: Lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu