Enalapril maleate ARS V216111

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Enalapril maleat / Enalapril maleate
Loại chuẩn Chuẩn ASEAN
Qui cách đóng gói:
Ngày tái kiểm tra: 07/10/2022
Số kiểm soát: V216111
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 15/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: Lọ
Giá bán: 500,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu