Furosemid 0103128

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Furosemid / Furosemide
Loại chuẩn Chuẩn Dược điển Việt Nam
Qui cách đóng gói: 200mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2022
Số kiểm soát: 0103128
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 08/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: Lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu