Ginsenosid Rb1

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Ginsenosid Rb1 / Ginsenoside Rb1
Loại chuẩn DĐVN
Qui cách đóng gói: 10mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 30/10/2020
Số kiểm soát: 0117 C001.01
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 21/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: Lọ
Giá bán: 1,000,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu