Isoleucin 0100076

Tên Việt Nam / Tên quốc tế L-Isoleucin / L-Isoleucine
Loại chuẩn Chuẩn đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 500 mg/lọ
Hạn dùng: 31/12/2021
Số kiểm soát: 0100076
Tình trạng chuẩn: Hết hàng
Ngày cập nhật: 05/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu