Kê huyết đằng

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Kê huyết đằng / Caulis Spatholobi subrecti
Loại chuẩn DĐVN
Qui cách đóng gói: 10 g/gói
Ngày tái kiểm tra: 30/6/2020
Số kiểm soát: CV 0116 041.01
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: gói
Giá bán: 280,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu