Lamivudin 0312146.03

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Lamivudin / Lamivudine
Loại chuẩn Chuẩn Dược điển Việt Nam
Qui cách đóng gói: 200 mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2021
Số kiểm soát: 0312146.03
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 06/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu