Linarin KC.10.16-04.05

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Linarin / Linarin
Loại chuẩn Chuẩn Đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 20mg/lọ
Hạn dùng:
Số kiểm soát: KC.10.16-04.05
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 19/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: Lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:

Sản phẩm nghiên cứu của đề tài, không tái kiểm tra

Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu