Metronidazol tạp A WS.0117342.01

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Tạp A của Metronidazol / 2-methyl-4-nitroimidazole (metronidazole impurity A)
Loại chuẩn Chuẩn đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 30 mg/ lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2022
Số kiểm soát: WS.0117342.01
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 18/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 600,000 đồng
Chú ý:

Tạp A của Metronidazol theo BP; tạp A của Tinidazol theo USP

Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu