Sultamicilin tosilat dihydrat C0220172.02

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Sultamicilin tosylat dihydrat / Sultamicillin tosylate dihydrate
Loại chuẩn Chuẩn Đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 200mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2023
Số kiểm soát: C0220172.02
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 19/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: Lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu