Terbutalin sulfat WS. 0109227

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Terbutalin sulfat / Terbutaline sulphate
Loại chuẩn Chuẩn đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 200 mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2023
Số kiểm soát: WS. 0109227
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 26/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:

Đổi biểu mẫu CoA (ngày 12/05/2020)

Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu