Thiamin hydroclorid 0309026

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Thiamin hydroclorid / Thiamine hydrochlorid
Loại chuẩn Chuẩn Dược điển Việt Nam
Qui cách đóng gói: 200mg/lọ
Hạn dùng: 31/12/2020
Số kiểm soát: 0309026
Tình trạng chuẩn: Hết hàng
Ngày cập nhật: 11/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: Lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu