Thông báo tạm dừng sử dụng chất chuẩn Ceftazidim – SKS: WS.0216232.02

x 26/04/2020

 

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm dừng sử dụng chuẩn chính Ceftazidim – SKS: WS.0216232.02)

Chuẩn chính Ceftazidim – SKS: WS.0216232.02 đang trong quá trình kiểm tra chất lượng theo quy định. Do vậy, lô chuẩn này tạm thời dừng sử dụng cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trân trọng thông báo!

                                                                                        Ngày 27 tháng 03 năm 2020

                           Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.