Threonin 0100074

Tên Việt Nam / Tên quốc tế L-Threonin / L-Threonine
Loại chuẩn Chuẩn đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 500 mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2021
Số kiểm soát: 0100074
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 07/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu